Όροι υπηρεσίας


Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς προσωπικά ή για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και Myneurva, LLC ("Εταιρεία," "εμείς," "us," ή "το μας"), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας https://myneurva.com καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσων ενημέρωσης, κανάλι μέσων ενημέρωσης, κινητή ιστοσελίδα ή κινητή εφαρμογή που σχετίζεται, συνδέεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτά (συλλογικά, ο "Ιστότοπος"). Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε την καταστατική μας έδρα στη διεύθυνση 7000 Mopac Service Rd, Austin, TX 78731. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΤΌΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΆ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΌΨΕΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗ ΧΡΉΣΗ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται με το παρόν ρητά μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" των παρόντων Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, ώστε να κατανοείτε ποιοι Όροι ισχύουν. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Όρους Χρήσης με τη συνεχή χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την ημερομηνία ανάρτησης των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τους κανονισμούς ή θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι είναι εφαρμόσιμοι.

Ο Ιστότοπος δεν είναι προσαρμοσμένος ώστε να συμμορφώνεται με κανονισμούς που αφορούν συγκεκριμένες βιομηχανίες (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), κ.λπ.), επομένως, εάν οι αλληλεπιδράσεις σας υπόκεινται σε τέτοιους νόμους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα παραβίαζε τον νόμο Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Η Ιστοσελίδα προορίζεται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στον Ιστότοπο.


2. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας. ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, οι λειτουργίες, το λογισμικό, ο ιστότοπος σχέδια, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης σε μας, και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορους άλλους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στην ιστοσελίδα Ιστοσελίδα "ΩΣ ΕΧΕΙ" για την ενημέρωσή σας και την προσωπική σας χρήση μόνο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, συγκεντρωθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, δημοσιευθεί, προβληθεί δημόσια, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, παραχωρηθεί με άδεια ή με άλλο τρόπο αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Εφόσον έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, είστε χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης ενός αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει κανονικά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν ρητά παραχωρηθέντα σε εσάς στην Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.


3. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΏΝ

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις- (2) θα διατηρείτε την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και θα ενημερώνετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες εγγραφής, εφόσον είναι απαραίτητο.; (3) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (4) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε; (5) δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, είτε μέσω script, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. (6) δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και (7) ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής).


4. ΕΓΓΡΑΦΉ ΧΡΉΣΤΗ
  
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να ανακτήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το εν λόγω όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο επιλήψιμο.


5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην:
 • Να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.
 • Να εξαπατάτε, να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ιδίως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 • Να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν.
 • Να δυσφημίζετε, να αμαυρώνετε ή να βλάπτετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και την Ιστοσελίδα.
 • Να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνετε από τον Ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο άτομο.
 • Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης ή να υποβάλετε ψευδείς αναφορές κακοποίησης ή παραπτωμάτων.
 • Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με την Ιστοσελίδα.
 • Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και του spamming (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), το οποίο παρεμποδίζει την απρόσκοπτη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, βλάπτει, διαταράσσει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση της Ιστοσελίδας.
 • Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Να διαγράψετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 • Προσπαθείτε να υποδυθείτε άλλον χρήστη ή πρόσωπο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 • Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gifs"), εικονοστοιχείων 1×1, web bugs, cookies ή άλλων παρόμοιων συσκευών (που μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικοί μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").
 • Να παρεμβαίνετε, να διαταράσσετε ή να δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή στις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.
 • Να παρενοχλείτε, να ενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας σε εσάς.
 • Προσπαθείτε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
 • Αντιγράφετε ή προσαρμόζετε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Flash, της PHP, της HTML, της JavaScript ή άλλου κώδικα.
 • Εκτός αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.
 • Εκτός από το αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης μηχανών αναζήτησης ή προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρήση, έναρξη, ανάπτυξη ή διανομή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε spider, ρομπότ, βοηθητικού προγράμματος εξαπάτησης, scraper ή αναγνώστη εκτός σύνδεσης που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή χρήση ή έναρξη οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου script ή άλλου λογισμικού.
 • Να χρησιμοποιείτε έναν αντιπρόσωπο αγορών ή έναν αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στην Ιστοσελίδα.
 • Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προφάσεις.
 • Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να μας ανταγωνιστείτε ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
 • Να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να διαφημίζετε ή να προσφέρετε αγαθά και υπηρεσίες.
 • Να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.


6. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ

Ο Ιστότοπος δεν προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν ή να αναρτούν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων, προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, "Συνεισφορές"). Οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
 • Η δημιουργία, η διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.
 • Είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, αποδεσμεύσεις και δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την αποδέσμευση και/ή την άδεια κάθε αναγνωρίσιμου ατόμου στις Συνεισφορές σας για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και η χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από την Ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, λαγνικές, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή άλλως επιλήψιμες (όπως καθορίζεται από εμάς).
 • Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση ή την απειλή (με τη νομική έννοια των όρων αυτών) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή άλλως που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.
 • Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλον τρόπο ή δεν παραπέμπουν σε υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.
Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.


7. ΆΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆΣ

Εσείς και ο Ιστότοπος συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τα σχόλια αυτά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιστότοπου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από κάθε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.


8. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στην Ιστοσελίδα για να αφήνετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε εμπειρία από πρώτο χέρι με το πρόσωπο/την οντότητα που αξιολογείται, (2) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν προσβλητικές βωμολοχίες ή υβριστικές, ρατσιστικές, προσβλητικές εκφράσεις ή εκφράσεις μίσους, (3) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν αναφορές διακρίσεων με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία, (4) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομες δραστηριότητες- (5) δεν θα πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές- (6) δεν θα πρέπει να βγάζετε συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα της συμπεριφοράς- (7) δεν μπορείτε να δημοσιεύετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις- και (8) δεν μπορείτε να οργανώνετε εκστρατεία που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.

Μπορούμε να αποδεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγξουμε τις κριτικές ή να διαγράψουμε τις κριτικές, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές δυσάρεστες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις οποιωνδήποτε θυγατρικών ή συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κριτική ή για οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε κριτική. Με τη δημοσίευση μιας κριτικής, με το παρόν μας παραχωρείτε ένα διαρκές, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, εκχωρήσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με οποιοδήποτε μέσο, προβολής, εκτέλεσης ή/και διανομής όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με τις κριτικές.


9. ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα ("Υποβολές") που μας παρέχονται από εσάς είναι μη εμπιστευτικές και θα αποτελέσουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης αυτών των Υποβολών για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των εν λόγω Υποβολών και εγγυάστε ότι οι εν λόγω Υποβολές είναι πρωτότυπες ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τις εν λόγω Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα προσφυγής εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.


10. ΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΡΊΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας αποσταλούν μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες ("Ιστοσελίδες τρίτων"), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους ("Περιεχόμενο τρίτων"). Οι εν λόγω Ιστότοποι Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται από εμάς ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους Ιστότοπους Τρίτων στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου ή για το Περιεχόμενο Τρίτων που δημοσιεύεται, διατίθεται ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, του προσβλητικού χαρακτήρα, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών των Ιστότοπων Τρίτων ή του Περιεχομένου Τρίτων ή που περιέχονται σε αυτούς. Η συμπερίληψη, η παραπομπή ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την έγκρισή τους από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ιστοσελίδες Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Ιστοτόπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοτόπων και από άλλες εταιρείες, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον εκάστοτε τρίτο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες Τρίτων και θα μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας απαλλάξετε από κάθε ζημία που θα υποστείτε ή βλάβη που θα σας προκληθεί σε σχέση με ή που θα προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή από οποιαδήποτε επαφή με Ιστοσελίδες Τρίτων.


11. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) να παρακολουθούμε την Ιστοσελίδα για παραβιάσεις (2) να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε, ο οποίος, κατά την τη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιοριστικά, την αναφορά του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου- (3) κατά την αποκλειστική μας διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε την διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιοδήποτε από τα τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών- (4) κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο να απενεργοποιήσουμε όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα σε μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας- και (5) να διαχειριζόμαστε την Ιστοσελίδα με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργία της Ιστοσελίδας.


12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας: https://myneurva.com/privacy-policy/Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι η Ιστοσελίδα φιλοξενείται στην το Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους σε το Ηνωμένες Πολιτείες, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου, μεταβιβάζετε τα δεδομένα σας στην το Ηνωμένες Πολιτείες, και συμφωνείτε με τη διαβίβαση και την επεξεργασία των δεδομένων σας στην το Ηνωμένες Πολιτείες.


13. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΉΞΗ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΝΈΝΑΝ ΛΌΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΉΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΥ ΝΌΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΑΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε το λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, σας απαγορεύεται να εγγραφείτε και να να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα του οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενεργείτε εκ μέρους του τρίτου μέρους. Στο Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της άσκησης αστικής δίωξης, ποινικής και ασφαλιστικών μέτρων.


14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΈΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού, ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα σε διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή με άλλο τρόπο να να τροποποιήσουμε την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται ότι μας υποχρεώνει να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε οποιαδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτήν.


15. ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της το κράτος της Τέξας εφαρμόζεται σε συμφωνίες που συνάπτονται και πρέπει να εκτελεστούν εξ ολοκλήρου εντός το κράτος της Τέξας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.


16. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Άτυπες διαπραγματεύσεις

Για την επιτάχυνση της επίλυσης και τον έλεγχο του κόστους οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης (κάθε "Διαφορά" και συλλογικά οι "Διαφορές") που υποβάλλεται είτε από εσάς είτε από εμάς (μεμονωμένα ένα "Μέρος" και συλλογικά τα "Μέρη"), τα Μέρη συμφωνούν να προσπαθήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από τις Διαφορές που προβλέπονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Οι εν λόγω ανεπίσημες διαπραγματεύσεις αρχίζουν μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενός συμβαλλόμενου μέρους προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Δεσμευτική διαιτησία

Εάν τα μέρη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν μια διαφορά μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων, η διαφορά (εκτός από τις διαφορές που εξαιρούνται ρητά κατωτέρω) θα επιλύεται οριστικά και αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. ΑΝΤΙΛΑΜΒΆΝΕΣΤΕ ΌΤΙ ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΙΆΤΑΞΗ, ΘΑ ΕΊΧΑΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΎΓΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΔΊΚΗ ΜΕ ΕΝΌΡΚΟΥΣ. Η διαιτησία θα ξεκινήσει και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες εμπορικής διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας ("AAA") και, όπου απαιτείται, τις συμπληρωματικές διαδικασίες της AAA για διαφορές που σχετίζονται με τον καταναλωτή ("Κανόνες AAA για τον καταναλωτή"), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της AAA: www.adr.org. Τα τέλη διαιτησίας και το μερίδιό σας στην αποζημίωση του διαιτητή διέπονται από τους Καταναλωτικούς Κανόνες της AAA και, όπου ενδείκνυται, περιορίζονται από τους Καταναλωτικούς Κανόνες της AAA. Εάν το κόστος αυτό κριθεί από τον διαιτητή ως υπερβολικό, θα πληρώσουμε όλα τα τέλη και τα έξοδα διαιτησίας. Η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί αυτοπροσώπως, με την υποβολή εγγράφων, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Ο διαιτητής θα λάβει γραπτή απόφαση, αλλά δεν χρειάζεται να την αιτιολογήσει, εκτός εάν το ζητήσει ένα από τα μέρη. Ο διαιτητής πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να προσβληθεί εάν ο διαιτητής δεν το πράξει. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους ισχύοντες κανόνες της ΑΑΑ ή την ισχύουσα νομοθεσία, η διαιτησία θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Τέξας. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να υποχρεώσουν τη διαιτησία, να αναστείλουν τη διαδικασία εν αναμονή της διαιτησίας ή να επιβεβαιώσουν, να τροποποιήσουν, να ακυρώσουν ή να εκδώσουν απόφαση επί της απόφασης που εξέδωσε ο διαιτητής.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, μια Διαφορά προχωρήσει σε δικαστήριο αντί για διαιτησία, η Διαφορά θα αρχίσει ή θα διωχθεί στο πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκεται στο Ηνωμένες Πολιτείες, Τέξας, και τα Μέρη συναινούν και παραιτούνται από όλες τις ενστάσεις περί έλλειψης προσωπικής δικαιοδοσίας και μη νομιμότητας του δικαστηρίου σε σχέση με τον τόπο και τη δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου. πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών και του Ενιαίου Νόμου περί Συναλλαγών Πληροφορικής (UCITA) εξαιρείται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη οποιασδήποτε διαφοράς που ασκείται από οποιοδήποτε Μέρος και σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Ιστοσελίδα να υπερβαίνει τις ένα (1) έτη μετά την εμφάνιση της αιτίας της αγωγής. Εάν η παρούσα διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομο ή ανεφάρμοστο, και η εν λόγω διαφορά θα κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ως δικαιοδοσία ανωτέρω, και τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

Περιορισμοί

Τα μέρη συμφωνούν ότι η διαιτησία θα περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών χωριστά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν θα συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να διαιτητεύεται σε βάση συλλογικής αγωγής ή να χρησιμοποιούνται διαδικασίες συλλογικής αγωγής και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με δήθεν αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του γενικού κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Εξαιρέσεις από τις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη διαιτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τις άτυπες διαπραγματεύσεις και τη δεσμευτική διαιτησία: (α) οποιεσδήποτε Διαφορές που αποσκοπούν στην επιβολή ή την προστασία, ή σχετικά με την εγκυρότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Μέρους- (β) οποιεσδήποτε Διαφορές που σχετίζονται ή προκύπτουν από ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση- και (γ) οποιαδήποτε απαίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Εάν η παρούσα διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα Μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε Διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομο ή ανεφάρμοστο και η εν λόγω Διαφορά θα κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ως δικαιοδοσία ανωτέρω, και τα Μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.


17. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των τιμών, της διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


18. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΣ. ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΚΆΘΕ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΚΟΠΌ, ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ. ΔΕΝ ΔΊΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ (1) ΛΆΘΗ, ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΈΣ ΒΛΆΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΗΝ Ή ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ, Ή/ΚΑΙ (6) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΔΊΔΕΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, Ή ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΚΙΝΗΤΟΎ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΠΑΡΌΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΕΣΕΊΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.


19. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΊ ΜΑΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΚΈΡΔΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΕΣΌΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΎΛΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΊΘΕΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΙΤΊΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΡΦΉ ΤΗΣ ΑΓΩΓΉΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΠΆΝΤΟΤΕ ΣΕ ΤΟ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΣΌ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΑΤΕ, ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ, ΣΕ ΕΜΆΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ έξι (6) ΠΕΡΊΟΔΟ ΜΗΝΏΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΙΤΊΑ ΑΓΩΓΉΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ Ή $10,000.00 USD. ΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΝΌΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΕΆΝ ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ, ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ Ή ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.


20. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, θυγατρικές εταιρείες, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη μας, τους αντιπροσώπους, τους εταίρους και υπαλλήλους μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που απορρέουν από: (1) χρήση της Ιστοσελίδας- (2) παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης- (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης (4) την παραβίαση από εσάς των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (5) οποιαδήποτε ανοικτή επιβλαβή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.


21. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στην Ιστοσελίδα για τους σκοπούς της διαχείρισης της απόδοσης της Ιστοσελίδας, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση οποιουδήποτε τέτοιου είδους δεδομένων, και παραιτείστε με το παρόν από κάθε δικαίωμα αγωγής εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων.


22. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ

Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην Ιστοσελίδα, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι γραπτή. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ, ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΎΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή από πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ηλεκτρονικών μέσων.


23. ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ

Εάν οποιαδήποτε καταγγελία με εμάς δεν επιλύεται ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παραπόνων Μονάδα Υποστήριξης Καταγγελιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτών της Καλιφόρνιας Department of Consumer Affairs (Τμήμα Υποθέσεων Καταναλωτών) στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ή τηλεφωνικά στο (800) 952-5210 ή (916) 445-1254.


24. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδυναμία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται καμία σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, εργασίας ή πρακτορείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων χρήσης ή της χρήσης της ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ένσταση που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης.


25. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Myneurva, LLC
7000 Mopac Service Rd
Austin, TX 78731
Ηνωμένες Πολιτείες
Τηλέφωνο: (+1)844-867-2724
contact@myneurva.com

Γνωρίστε τον ειδικό σας στη Νευροανάδραση

Καλέστε μας

Ώρες

M-F: 7am - 5pm EST
S-S: Κλειστό